బాల్-పాయింట్ పెన్ చిట్కా కోసం అల్ట్రా ఫ్రీ-కట్టింగ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ వైర్